ATF BFWars database

Date : Thu 07/08/2014
Zavod 311
Zavod 311
[KGB][JOKE]
Round 1 2200
Round 2 2000
Total 4200
Flood Zone
Flood Zone
[KGB][JOKE]
Round 3 1800
Round 4 2000
Total 3800
Final score
[KGB] : 800 - 0 : [JOKE]
800 tickets !